สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

AD WEB NET 2

 

tp-อธิบดี1

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานของลูกจ้างในจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจากนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าอบรมจากสถานประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย จำนวน 200 คน เข้าร่วมรับการอบรม

โดยประเด็นสำคัญ คือ เรื่องแรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครมีความต้องการด้านแรงงานสูงแต่ปริมาณแรงงานในประเทศกลับขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน จึงเกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่นการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และอาจเป็นงานที่มีอันตรายสูง ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม และอีกหนึ่งปัญหาคือ มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานค่อนข้างสูงอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศ จากสถิติพบว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานสูง เป็นลำดับที่ 4 ของประเทศในปี 2557 และเป็นลำดับที่ 3 ในปี 2558 นั่นจึงเป็นที่มาของโครงการในครั้งนี้ ที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้ได้ทราบมาตรการนโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยของประเทศไทย รวมทั้งมีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน ก่อให้เกิดเครือข่ายในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

tp-อธิบดี2

 

tp-อธิบดี3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว