สร้างความรู้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

การประชุมโครงการท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ได้จัดขึ้นที่ ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์  โดยมีเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าร่วมประชุม  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  ควบคู่ไปกับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้โดยขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนให้น่าสนใจ   และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนและมาใช้จ่ายในทุกกิจกรรมของชุมชน

ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน โดยดำเนินการสร้างความรู้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่แกนนำหมู่บ้าน ทั้ง 70 คน  ซึ่งจะมีการบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งการเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสมุทรสงครามและนครปฐม

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว