สมุทรสาคร เดินหน้าพัฒนาเป็นจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ดร.ไพบูลย์  เอี่ยมขํา  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมอบโล่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และมอบประกาศโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร No Foam 100% จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, โรงพยาบาลมหาชัย1 และ2, โรงพยาบาลเอกชัย, โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร และโรงพยาบาลวิชัยเวช

footer_master

โดยจังหวัดสมุทรสาครนั้น สำนักงานสาธารณสุขและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ทำงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมในเรื่องระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยให้สอดคล้องกับหลักการสากล พร้อมให้การประเมินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ซึ่งจุดเด่นคือเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล ( Hub Of seafood ) เป็นหนึ่งในฐานะครัวโลก เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าและกระจายสินค้าอาหารทะเล-ประมง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังมีการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เพื่อดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และร่วมกันดำเนินงานอาหารปลอดภัยในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

footer_master

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความสำคัญกับนโยบายการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยเน้นบริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานทุกกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว