สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

AD WEB CCTV

fm - ไข้เลือดออก1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560  มีผู้ป่วยทั้งสิ้น   รวม 3 อำเภอจำนวน  48 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  9.02  ต่อแสนประชากร  โดยไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิต

fm - ไข้เลือดออก2

จากการพยากรณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  ปี 2560  ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 จังหวัดสมุทรสาคร  มีพื้นที่เสี่ยงจำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  และอำเภอบ้านแพ้ว

ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการป้องกันยุงลายไม่ให้เกิด และไม่ให้ยุงลายกัด โดยเริ่มต้นจากที่บ้าน เพราะยุงลายนั้นชอบหลบตัวอยู่ตามบ้าน

fm - ไข้เลือดออก3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว