ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว

AD WEB NET 2

 

tp-ช่วยต่างด้าว1

จากที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่องการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา รับทราบปัญหา แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงาน  รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ว่าประเทศไทยมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

ผลการดำเนินการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร โดยมียอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันเปิดศูนย์วันแรก ถึงวันที่  30 เมษายน 2560  มีการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวไปแล้ว ทั้งหมด 1,637 ราย มีหลายกรณี เช่น เปลี่ยนนายจ้าง แจ้งออก ขอใบอนุญาตทำงาน เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียน แก้ไขข้อมูลทางทะเบียน ประสานหน่วยงานอื่น ประสานเพื่อกลับเข้าทำงาน

สำหรับศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3  ถนนเอกชัย หรือสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 034-836223-25

 

tp-ช่วยต่างด้าว2 tp-ช่วยต่างด้าว3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว