ศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอบ้านแพ้ว

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-ค่าย1

 

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอบ้านแพ้ว ได้จัดขึ้นที่ พุทธมณฑล จังหวัดสมุทรสาคร  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ติดยาเสพติด โดยเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพและปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในทุกระบบ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยผู้เข้าร่วมโครงการของอำเภอบ้านแพ้วในรอบนี้ เป็นผู้เสพที่ได้มาจาการตั้งด่านตรวจ การตรวจปัสสาวะ และเข้าร่วมโครงการแบบสมัครใจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 35 คน ที่ต้องมาทำกิจกรรมในค่ายเพื่อบำบัดยาเสพติดและฝึกอาชีพตามหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นเวลา 9 วัน สำหรับแผนป้องกันยาเสพติดของอำเภอบ้านแพ้วนั้น จะมีด้วยกัน 6 ข้อ คือ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานและสถานประกอบการ การป้องกันและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป และสุดท้ายคือ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ส่วนแผนปราบปรามยาเสพติดนั้น จะมีการตั้งด่านตรวจสกัดกั้นยาเสพติด การปราบปรามจับกุม และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐและการดำเนินการตามข้อร้องเรียน

 

tp-ค่าย2 tp-ค่าย3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว