ศึกษาการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

โครงการศึกษาการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ โดยความร่วมมือของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร กรมการขนส่งทางบก และ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าพอร์โตชิโน่

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ และระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตร และอาหาร ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเหตุผลที่ต้องมีการพูดคุยกันเรื่องนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ซึ่งสมุทรสาครก็เป็นจังหวัดที่มีการทำเกษตร ประมง และมีการขนส่งเช่นเดียวกัน โดยนโยบายนี้ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิจึงมีส่วนสำคัญในการรักษาคุณภาพสินค้า เพื่อป้องกันการสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งตัวผู้บริโภคและสินค้าอันมีสาเหตุมาจากการขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน

ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกในฐานะผู้ควบคุมเรื่องดังกล่าวจึงเห็นว่าต้องมีการพัฒนามาตรฐานการขนส่งให้มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย ซึ่งความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว