ศาลปุนเถ้ากงท่าฉลอม

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

ศาลที่ 8 ที่เข้าร่วมโครงการไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจ คือศาลเจ้าปุนเถ้ากง ฝั่งท่าฉลอม ซึ่งตลอดทุกวันที่ผ่านมาก็มีประชาชนเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรรวมทั้งการประทับตราบนพาสปอร์ต เพื่อเก็บตราประทับให้ครบ ซึ่งทุกคนที่มาต่างมาแสวงบุญเพื่อขอโชค ขอลาภ เป็นช่วงการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ หันมาทานผัก ทานโปรตีนจากพืช ได้ประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจ

ซึ่งศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอมแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2382 เดิมทีเป็นศาลไม้ ฝ้าไม้กระดาน หลังคามุงจาก จากนั้นเมื่อปี พ.ศ.2456 ได้มีการบูรณะศาลใหม่ โดยใช้เสาไม้ ขื่อแปเป็นไม้ ระแนงเป็นไม้สักทอง มุงหลังคาด้ายกระเบื้อง ผนังก่ออิฐถือปูน โดยวัตถุประสงค์หลักในการก่อสร้างก็เพื่อเป็นการสักการะแก่ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในตำบลท่าฉลอม

          

tp-ปุนเถ้ากงท่าฉลอม2 tp-ปุนเถ้ากงท่าฉลอม3 tp-ปุนเถ้ากงท่าฉลอม4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว