วัน อสม.แห่งชาติ

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายสมคิด  จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด อสม. จิตอาสา ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประธาน อสม.ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบโล่ เสื้อ และเข็มที่ระลึก อสม. ให้กับ อสม.ดีเยี่ยม ระดับประเทศ จำนวน 1 คน, อสม.ดีเด่นระดับเขต จำนวน 1 คน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 10 คน อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี จํานวน 200 คน

ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกําหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เป็นวันแห่งเกียรติยศของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีจิตอาสาทํางานใกล้ชิดและดูแลสุขภาพของประชาชน ชุมชนมากว่า 40 ปีจนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง การเฝ้าระวังโรคติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออก การเฝ้าระวังให้ผู้ป่วยวัณโรค กินยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา การรณรงค์ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง โรคหัวใจ และที่สําคัญการดูแลกลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ส่งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ อสม.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2562 เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายคนในชุมชนให้รับรู้ และตระหนักถึงปัญหาและผลเสียของการสูบบุหรี่ โดยผลักดันให้คนไทยเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน และการพัฒนา อสม.4.0 นําไปสู่การสร้าง “ชุมชนสร้างสุข สุขกาย สุขใจ สุขเงิน”รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่น และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม.อันจะส่งผลให้     อสม.แสดงบทบาทอย่างเข็มแข็งต่อไป จังหวัดสมุทรสาคร มี อสม. จำนวน 3,642 คน แบ่งเป็น อำเภอเมืองสมุทรสาคร จํานวน 1,716 คน อําเภอกระทุ่มแบน 976 คน และอําเภอบ้านแพ้ว จํานวน 950 คน

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว