วันเด็กค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน 63

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

FT ค่าย1

พันเอกกิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินและภริยา เป็นประธาน เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ที่อาคารสโมสรค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยมีผู้บังคับกองพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง แม่บ้าน และลูกหลานในพื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน มาร่วมกิจกรรมในปีนี้เป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็ก โดยขอให้เด็กทุกคนนั้น คำนึงเสมอว่า วันเด็กเป็นวันที่มีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งของสังคมไทย  เพราะเป็นโอกาสแห่งการรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมได้หันมามอง และให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนของเรามากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อที่จะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่ให้ความรัก ความเข้าใจ ดูแลเอาใจใส่ อบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น ตลอดจนปลูกฝังให้รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมั่นเพียรใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนบรรยากาศในงาน ก็มีทั้งกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ การจัดมอบของขวัญให้แก่เด็กทุกคน  การจัดบูธแสดงเครื่องมือสื่อสารของทหาร และอาหารอีกมากมายให้เด็กและครอบครัวได้รับประทานอีกด้วย

FT ค่าย2

FT ค่าย3

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว