วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 โดยมี อสม.ผู้แทนองค์กร , อสม.สร้างสุขภาพดีเด่นชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ 5  , อสม.ดีเด่นระดับเขต , อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด , อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี , 20 ปี และ 10 ปี   พร้อมแกนนำ อสม.  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทั้ง 3 อำเภอในจังหวัด  เข้าร่วมโครงการ จำนวน  1,000 คน

footer_master

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ  อสม.ทั้งประเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ฟื้นฟูวิชาการ  องค์ความรู้ ทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และบริบทของพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่น และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ   อสม. อันจะส่งผลให้ อสม. แสดงบทบาทอย่างเข้มแข็งต่อไป

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว