วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

tp-วันป่าไม้

14 มกราคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพี่อให้

ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และเห็นโทษของการตัดไม้ทำลายป่าและภัย

ธรรมชาติที่ทำให้ป่าลดจำนวนลง

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งนำความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สาเหตุที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจนทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าไม้ของชาติทำให้เกิดความไม่สมดุลทางภาวะแวดล้อมขึ้นจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504 พระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีฯโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531

โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำเป็นต้องทำการรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาวให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า จึงขออนุมัติให้กำหนดวันที่ 14 มกราคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

ส่วนในสมุทรสาครนั้น พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ก็คือป่าชายเลน ป่าที่มีความสำคัญไม่แพ้ป่าบกทุกชนิด ป่าชายเลนช่วยป้องกันภัยพิบัติหลายอย่าง ป้องกันคลื่นลมทะเล ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ จะเห็นได้ว่าตอนนี้พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น เพราะหลายภาคส่วนได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่กัดเซาะชายฝั่งจนแผ่นดินหายไป ตอนนี้จึงมีโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งการปลูกป่า การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

                                                                                        วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ