วันหลอดเลือดสมอง

AD WEB CCTV 14-6-60

 

tp-วันหลอดเลือดสมองโลก-01

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการเปิดงานวันหลอดเลือดสมองโลก ซึ่งได้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เนื่องด้วยวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันหลอดเลือดสมองโลก และให้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่  28-30 ตุลาคม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกกันว่าอัมพฤกษ์ อัมพาต

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสำคัญทั่วโลก ปัจจุบันผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ทั่วโลกประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดในประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทย พบรายงานความชุกของโรคนี้ เท่ากับ 1,880 ต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิง และอันดับ3ของเพศชาย โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่า ผู้ป่วย 100 คนที่เข้ารับการรักษา จะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองจึงนับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ในสังคมผู้สูงอายุก็จะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ หลอดเลือดสมองป้องกันได้ถึงร้อยละ 70 สิ่งสำคัญคือ ผู้ป่วยต้องสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากพบอาการแขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนภายใน 3-4 ชั่วโมง จึงจะสามารถช่วยรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติได้หรือใกล้เคียงมากที่สุด แต่ปัญหาคือผู้ป่วยมาโรงพยาบาลช้า จะมีผลกระทบต่อการตายของเซลล์สมอง และจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม

ดังนั้นทางเครือข่ายสุขภาพอำเภอกระทุ่มแบน จึงได้จัดกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง  สาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การออกกำลังกาย และการเต้นบาสโลป เพื่อเป็นการยืดเส้นยืดสาย  กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้รักการออกกำลังกาย และที่สำคัญหากพบผู้ป่วยมีอาการ ให้โทรแจ้งสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีหน้าที่รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองให้ถึงโรงพยาบาล และเข้ารับการรักษาจากแพทย์ให้ทันท่วงที

 

tp-วันหลอดเลือดสมองโลก-02 tp-วันหลอดเลือดสมองโลก-03 tp-วันหลอดเลือดสมองโลก-04

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว