วันรัฐธรรมนูญ

tp-วันรัฐธรรมนูญ1 tp-วันรัฐธรรมนูญ2

 

วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรเป็นฉบับแรก ให้แก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งได้ถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ทางราชการจึงกำหนด ให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ  ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ แสดงให้เห็นถึงความขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และจากที่ได้มีการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557   โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หลังรัฐประหาร มีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด 2 คณะรัฐมนตรีรักษาการหมดอำนาจ ตลอดจนให้ยุบวุฒิสภา จนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

ในส่วนจังหวัดสมุทรสาครนั้นมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่ถือเป็นอนุสาวรีย์ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการปกครองโดยประชาชน   ก็คือ วงเวียนน้ำพุ ที่หลายคนรู้จักและได้เห็นกันมาอย่างยาวนาน โดยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งแรกจะอยู่ตรงวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอได้สร้างขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2483   ตรงกับสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากการก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้ว รัฐบาลก็ได้มีนโยบายให้จังหวัดต่างๆมีการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขึ้น ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครนั้นก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขึ้นด้วย

tp-วันรัฐธรรมนูญ3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว