วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ร.7

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อ เวลา 09.00 น. ของวันที่30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวันระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อน้อมรําลึกและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย ซึ่งพระองค์ได้ ทรงครองราชย์สมบัติ 8 ปี จนกระทั่งวันที่ 30 พฤษภาคม 2484 พระองค์ได้เสด็จสวรรคตโดยฉับพลันด้วยพระหทัยวาย ขณะที่มีพระชนมายุ 48 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2436 ณ พระที่นั่งสุทธาศรีภิรมย์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศ และประชาชนไทย ทางด้านการปกครอง พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 และพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้กับประชาชนชาวไทยทรงเป็น พระมหากษัตริย์พระองค์แรกภายใต้รัฐธรรมนูญ ด้านเศรษฐกิจ พระองค์ทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีต่างๆ เช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการ ปรับปรุงระบบภาษี ยุบรวมจังหวัด ด้านการสุขาภิบาลและสาธารณูปโภค ทรงโปรดให้ปรับปรุงงานสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรให้ทัดเทียมอารยประเทศ ด้านการศาสนา การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรม ทรงส่งเสริมการศึกษาของชาติทั้งส่วนรวมและส่วนพระองค์ทรงโปรดให้สร้างหอพระสมุด สําหรับพระนครทรงตั้งราชบัณฑิตยสภาทรงตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง วรรณกรรมและศิลปกรรมพระองค์ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์ปฏิสังขรณ์ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทรงทําสนธิสัญญากับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวกับดินแดนลุ่มน้ำโขงเรียกว่าสนธิสัญญาอินโดจีนพุทธศักราช 2469 โดยกําหนดให้มีเขตปลอดทหาร 25กิโลเมตรทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง แทนที่จะมีเฉพาะฝั่งสยามแต่เพียงฝ่ายเดียว

tp-วันที่ระลึก2 tp-วันที่ระลึก3 tp-วันที่ระลึก4

เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว