วันงดสูบบุหรี่โลก

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

บุหรี่1

นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  เป็น ประธานเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่เผาปอด” โดยมีคณะครูและ   นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งเริ่มจากผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรณรงค์เนื่องในวันงดสูบ บุหรี่โลก  จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่นักเรียนที่แข่งขันกิจกรรม แต่งคำขวัญ  และวาดภาพระบายสีวันงดสูบบุหรี่โลก  นอกจากนี้คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยถือป้ายให้เห็นถึงโทษของการสูบบุหรี่ และยาเสพติด

บุหรี่2

สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2531 โดยองค์การอนามัยโลก  เพื่อให้เห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่  โดยคำขวัญปีนี้  “บุหรี่ เผาปอด” ให้ผู้เสพ ผู้ติดเลิกบุหรี่และยาสูบ รวมทั้งกระตุ้นชุมชนร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่   เป็นเกราะป้องกันดูแลสุขภาพให้ตนเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่  โดยในประเทศไทย พบว่าบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต  โดยในปี 2560 พบมากกว่า 100,000 ราย  รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ  มีภาคีเครือข่ายร่วมมือกันดำเนินงานทุกมิติ ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย  และล่าสุดได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้สถานที่สาธารณะ ยานพาหนะ และที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมแล้วมากกว่า 100 สถานที่    อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ วัด ตลาด  ป้ายรถเมล์ เพื่อปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

บุหรี่3

บุหรี่4

บุหรี่5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว