วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายกองเอกประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561  โดยมี นางรวงทอง มาลากาญจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ  และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

footer_master

โดยภายในพิธีประกอบด้วย พิธีทางศาสนา  การอ่านสารของนายกองใหญ่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน  การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และการมอบถุงของขวัญให้แก่ สมาชิก อส.

footer_master

นายกองเอกประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ร่วมกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร อย่างองอาจกล้าหาญเสมอมา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกคน มีความสำคัญต่อภารกิจในบ้านเมืองนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  แม้ภารกิจปราบปรามภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะหมดสิ้นไปแล้วก็ตาม แต่ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน อาทิ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว  การปฏิบัติงานด้านการข่าว  มวลชน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ตลอดจนปฏิบัติภารกิจสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนยังต้องดำเนินต่อไป  จึงขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จด้วยความเสียสละ เข้มแข็ง อดทน มีระเบียบวินัย และความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนสืบไป

footer_master

footer_master

footer_master

กันยารัตน์ / ข่าว  วุฒิภักร / ภาพ