วันข้าราชการพลเรือน

AD WEB CCTV 14-6-60

 

มอบรางวัล-01

วันนี้ (31 มีนาคม 2561)  เวลา 09.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561 มีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้นำภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี จังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งเพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ ตลอดจนยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีต่อไป สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 จำนวน 2 ราย ได้แก่

1.นายเอกพร พรรณเชษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

2.นางกฤษฎากมล ชื่นอิ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โดยทั้ง 2 รายจะได้รับมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ จากท่านนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนที่มีผลงานดีเด่น จึงมีมติเห็นชอบมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 ราย ได้แก่

1.นางละเมียด พักเพียรดี เสมียนตราจังหวัดสมุทรสาคร

2.นายอภิเชษฐ์ วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

3.นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ ครู ค.ศ.1

4.นายอารมณ์ อยู่คง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

 

                                                 มอบรางวัล-02 มอบรางวัล-03

 

 เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว