ลำไยชุดสุดท้าย

AD WEB NET 2

 

tp-ลำไย1

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะซึ่งประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร เกษตรอำเภอบ้านแพ้ว และประธาน YEC จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สวนลำไยของนายวีระชัย สันติธำรงพันธ์ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และมีนายไพรัช เทียนทอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผลิตลำไยสาคร 1ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ซึ่งการลงพื้นที่ของคณะเพื่อตรวจเยี่ยมและเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตลำไยที่มีคุณภาพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การผลิตลำไยของจังหวัดสมุทรสาคร ให้กับผู้สนใจและผู้บริโภคทั่วไปเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับเกษตร

สำหรับ สวนลำไยของนายวีระชัย สันติธรรมพันธ์ มีทั้งหมด 18 ไร่ เป็นลำไยพันธุ์พวงทองที่ออกนอกฤดูกาลเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้ เหลืออยู่ 43 ตัน จะเก็บลำไยได้ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะได้ลำไยประมาณ 3 – 4 ตัน ราคาขายส่งที่ออกจากสวนจะอยู่ที่ 45-60 บาท ลำไยสวนนี้ผ่าน GAP ของกรมส่งเสริมการเกษตร และมีพ่อค้าคนกลางมาซื้อถึงสวนเพื่อการส่งออก ลำไยพันธุ์พวงทองจะมีคุณสมบัติเฉพาะคือ มีเนื้อแน่น น้ำนิด ติดก้าน หวานกรอบ เปลือกบาง ทานแล้วไม่เป็นร้อนใน

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรชาวสมุทรสาครสนใจปลูก ในปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวน 221 รายเพาะปลูกลำไยในพื้นที่ 2,219 ไร่ สำหรับเกษตรจังหวัดสมุทรสาครได้เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้และส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืช และได้เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตลำไยออกนอกฤดูให้ได้คุณภาพ

 

tp-ลำไย2

tp-ลำไย3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว