ลงนาม MOU ต่อต้านการค้ามนุษย์

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU  ว่าด้วยความร่วมมือการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์โดยใช้หลักสุจริตใจ ซึ่งมีนายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้า จ.สมุทรสาคร  ดร.อภิวัฒน์  วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร ร่วมลงนามด้วย นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ เพื่อมุ่งสู่การถอดสินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อที่ถูกกล่าวหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยมีส่วนราชการ และผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

footer_master

โดยทางด้านนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร     กล่าวว่า เนื่องจากรายการสินค้าไทยถูกระบุในบัญชีรายชื่อของกระทรวงแรงงานประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีเหตุผลให้เชื่อว่า ผลิตโดยใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือแรงงานตามพันธสัญญา จำนวน 5 รายการ ได้แก่  สินค้าจากกุ้ง  สินค้าจากปลา  สินค้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าจากอ้อย และสื่อลามก โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว สหรัฐอเมริกานำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อให้ทั่วโลกรับรู้ และให้ตระหนักถึงการไม่ใช้แรงงานเด็ก และต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการประสานการทำงาน และความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาปัญหาเหล่านี้  เพื่อมุ่งสู่การถอดสินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อที่ถูกกล่าวหา สร้างภาพลักษณ์และการส่งออกของประเทศไทย

footer_master

สุเมธ /ภาพ/ข่าว