ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลงาน “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน”

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT MOU1

เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านท่าฉลอม  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลงาน “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” เพื่อร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ผลงาน Street Art เล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชน และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนกำแพง จำนวน 9 ภาพ ฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 50 ฝา และองค์ประกอบของถนนอื่น ๆ ตลอดเส้นทางถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยว เก๋ไก๋ มหาชัยคลาสสิก ท่องเที่ยวชิคชิค  ท่าฉลอมวินเทจ” คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ก่อนโปรโมทให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชม ชิม ช้อป มั่นใจช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

FT MOU2

สำหรับโครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการนำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะตลาดมหาชัย และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งดำเนินการวางและจัดทำผังโดยกองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง ไปสู่การปฏิบัติจริงในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้แผนพัฒนาโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่องโยงการท่องเที่ยว (สถานีรถไฟบ้านแหลม-ท่าเรือท่าฉลอม) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่าฉลอม (สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย) ของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่าฉลอมให้เกิดความสวยงาม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่คงความงดงามของสถาปัตย์ สะท้อนประเพณี วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่าฉลอม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่

FT MOU3

นอกจากความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาแล้ว โครงการ “ถวาย Street Art ทุกบ้านคือสีสัน” ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเทศบาลนครสมุทรสาคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด YEC ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดสมุทรสาครในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงได้ทั้งทางรถ เรือ ราง เป็นการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip และเมื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม ชิม ช้อป แล้วจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

FT MOU5

FT MOU4

ธราธร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว