รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสมุทรสาคร

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

ไข้เลือดออก1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานสถานการณ์การ ระบาดของโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  – วันที่ 15 มิถุนายน 2562  จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกจำนวน 534  ราย  และมีผู้เสียชีวิต  จำนวน 1 ราย    ซึ่งกลุ่มอายุที่พบ สูงสุดคือ 5 – 9  ปี  รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ 10 – 14  ปี   ส่วนอาชีพที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง  ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาคร มีอัตราป่วยสะสมเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศในปี 2562 แต่อัตราป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา  สมุทรสาครไม่ติดลำดับ 1 ใน 10 ของประเทศ

ไข้เลือดออก2

โดยหลังจากที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ติดอันดับยืน 1 ของจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดในประเทศไทย  ดังนั้นก็ได้บูรณาการแบบปูพรมทั้งจังหวัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เช่น เน้นให้เดินหน้ากำจัดยุงลายโดยการพ่นหมอกควัน พ่นละอองฝอยทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร เน้นโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และวัด   ทำลายแหล่งที่น้ำสามารถขังได้ เพราะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชั้นดี ทุกคนจะต้องช่วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดยุง , ทำป้ายประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกและให้ประชาชนตระหนักรู้ในการป้องกันโรคทุกหมู่บ้าน ซึ่งการบูรณาการกับทุกภาคส่วน รวมถึงความร่วมมือจากประชาชน ทำให้จังหวัดสมุทรสาคร ไม่ต้องยืน 1 จังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดในประเทศไทยได้สำเร็จ

ไข้เลือดออก3

ไข้เลือดออก4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว