รับฟังความคิดเห็น สร้างทางคู่ขนานพระรามสองช่วงเกตุม

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

แขวงทางหลวงสมุทรสาครจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข35ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ระหว่าง กม.42+595-กม.44+300. ซึ่งได้จัดที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร โดยมีนายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมงานผู้รับจ้าง โดยมีประชาชน ผู้นำท้องถิ่นที่อยู่ในเขตการก่อสร้างร่วมแสดงความคิดเห็น

สำหรับแนวก่อสร้างในช่วง กม.42+595-กม.44+300.จะอยู่บริเวณถนนพระราม2 ปากทางเข้าโรงเข้ ยาวตลอดมาจนถึง สภ.บางโทรัด และไปสิ้นสุดหน้าวัดเกตุม เป็นการสร้างทางคู่ขนานเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันถนนเส้นนี้มีปริมาณจราจรหนาแน่น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีทางคู่ขนาน สภาพทางปัจจุบันเป็นเพียงทางบริการ ไม่สามารถใช้สัญจรได้เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งลักษณะทางกายภาพโครงสร้างชั้นทางและสะพานชำรุด ระบบระบายน้ำไม่ได้ตามมาตรฐาน และช่วงโครงการก่อสร้างมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพักอาศัยและประกอบกิจการค้าขาย มีสถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงมีโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อระหว่างกันได้แก่ สค.2006 (โรงเข้) และ ทล.3403 (ยกกระบัตร) ทำให้มีรถจักรยานยนต์ย้อนศรบนทางหลักบริเวณช่วงถนนดังที่กล่าวมา

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร  จึงได้ดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาน 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง (มาตรฐานชั้นทางพิเศษ) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก- นาโคก ระหว่าง กม. 42+595 – กม. 44+300 ทางขนานด้านขวาทางและก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกตุม ที่มีรูปแบบพิเศษ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพรัศมีวงเลี้ยว บริหารการจราจรแบบสวนทิศทาง ก่อสร้างทางระบายน้ำถาวรบริเวณชุมชน ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจรและสัญลักษณ์บนพื้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่  ซึ่งตอนนี้เครื่องจักรได้เข้าหน้างานและกำลังดำเนินงานอยู่แถวปากทางโรงเข้แล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาในการทำ 180 วัน  โดยใช้วงเงิน  28,700,000.00 ล้านบาท

การประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งเสียงที่สะท้อนมานั้นไม่มีใครคัดค้านใดๆ ส่วนใหญ่อยากให้มีการเพิ่มจุดกลับรถเข้าไป และอยากให้การก่อสร้างทำเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้ลดปัญหาการติดขัดลงได้บ้าง

 

tp-ขยายถนน2 tp-ขยายถนน3 tp-ขยายถนน4

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว