รับฟังความคิดเห็นสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

 

tp-เขื่อน1

เมื่อบ่ายของวันที่ 11 ธันวาคม 2562 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่1 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธาน โดยผู้นำชุมชนในหลายพื้นที่ รวมถึงชาวบ้านเข้าร่วมรับฟัง

โครงการนี้ สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงและมีมูลค่าความเสียหายสูง รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมเละความเสียหายที่เกิดขึ้นของพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทำการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดสมุทรสาคร

โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562-2564 ในการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 1 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาและลงนามสัญญาว่าจ้างเพื่อให้การดำเนินงานศึกษา สำรวจ และออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเขตกระทุ่มแบน และในเขตอำเภอเมือง เพื่อนำข้อคิดเห็นมาร่วมหารือกัน และหนึ่งในพื้นที่ในเขตุเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่มีการสำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมก็คือ บริเวณพื้นที่ริมน้ำก่อนถึงวัดช่องลมที่ยังขาดเขื่อนอีกประมาณ 500 เมตร

 

 

tp-เขื่อน2 tp-เขื่อน3 tp-เขื่อน4 tp-เขื่อน5 tp-เขื่อน6

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว