“รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ลานสาครบุรีศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในกิจกรรม “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี2561 โดยมี ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

footer_master

สืบเนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และในทุกปีหลายประเทศทั่วโลก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515  เป็นต้นมา สำหรับปี 2561 โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์เกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติก คือ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ประกอบกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินขึ้น โดยได้เปิดโครงการฯ ไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี และนายกรัฐมนตรี ได้มอบกล้าไม้ยางนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อนำมาปลูกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งได้มีดำริให้ทุกภาคส่วนปลูกไม้ดอกไม้ประดับทั่วประเทศ

footer_master

ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  จึงได้บูรณาการกิจกรรมสำคัญดังกล่าวเข้าด้วยกัน โดยจัดกิจกรรม “รักษ์โลก  เลิกพลาสติก” กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  และกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์พร้อมกับนานาประเทศเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมและตื่นตัวในการลดการใช้พลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  รวมพลังภาคีเครือข่ายร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ

footer_master

สำหรับภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน, องค์กรและภาคประชาชน จากกิจกรรมทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561, การมอบกล้าไม้ให้กับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้นำปลูกต้นยางนา ที่บริเวณเสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า และการร่วมกันช่วยกันปลูกไม้ประดับ บริเวณรอบองค์พระประจำจังหวัด

footer_master

นอกจากนี้ทางส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ ก็จะได้ร่วมกันบำรุงและดูแลรักษาต้นไม้บริเวณศาลากลางให้เจริญเติบโต เป็นร่มเงา สร้างความร่มรื่นสวยงามตลอดไป ขณะเดียวกันก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านการจัดการขยะมูลฝอย และขยะทะเลโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่าย ทสม. สมุทรสาคร การแจกจ่ายกล้าไม้ 500 ต้น โดยสถานีเพาะชำกล้าไม้สมุทรสาครและศูนย์ป่าไม้จังหวัดสมุทรสาคร กรมป่าไม้ รวมถึงการรับมอบของที่ระลึกเป็นแก้วน้ำ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกซึ่งจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกและแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วครั้งเดียวทิ้งให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คนด้วย

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว