ระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำท่าจีน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเอกชัย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำท่าจีน โดยเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และท้องถิ่น เพื่อร่วมกันจัดทำ  (ร่าง)แผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (ร่าง)ผังระบบการระบายน้ำ (ร่าง)มาตรการบรรเทาอุทกภัย รวมถึงการจัดทำมาตรการทางผังเมือง ทั้งที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

footer_master

ทั้งนี้ปัญหาอุทกภัยขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำของประเทศไทยจะเกิดขึ้นทุกๆรอบ 15 – 20 ปี ดังนั้นการวางผังใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ระดับลุ่มน้ำจังหวัด เมือง และชุมชน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แก้มลิง แม่น้ำ และทางน้ำหลากธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องกระทำด้วยความรู้และเข้าใจในสภาพธรรมชาติของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในอนาคต

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว