รวมพลังแห่งความภักดี-วัดสุทธิวาตวราราม

fm - วัดช่องลม1

นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการและประชาชน  ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี  ที่จัดขึ้นหน้าลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕  ที่วัดสุทธิวาตวราราม  เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ   เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอด ๗๐ ปี

fm - วัดช่องลม2

โดยทุกคนได้ร่วมกล่าวสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชาด้วยข้อความที่มีเนื้อหาในการซื่อตรงจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองที่ดี  เป็นคนดีมีคุณธรรม  และจะพัฒนาตนเองพร้อมกับเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมถึงถวายสัจวาจาในการประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทต่อไป

fm - วัดช่องลม3

ในการนี้ทุกคนได้เปล่งเสียงร้องเพลงชาติพร้อมกัน  จากนั้นตามด้วยเพลงต้นไม้ของพ่อ  และเพลงสรรเสริญพระบารมี  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เหล่าพี่น้องพสกนิกรชาวไทยมีต่อพ่อหลวงของแผ่นดินองค์นี้อย่างหาที่สุดมิได้

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว