ยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ

fm - รับเบี้ย1

ตามที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลนครสมุทรสาคร ในปีงบประมาณ 2559ไปแล้วนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  เทศบาลฯจึงขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าว มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลนครสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 3 – 13 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น 2 เทศบาลนครสมุทรสาคร

โดยเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงอย่างละ 1 ฉบับ  ประกอบด้วย    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในกรณีรับเงินโดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  ส่วนในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจโดยแนบเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเบี้ยยังชีพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ มาเพื่อดำเนินการแทนต่อไป  หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมโทร. 034 – 413691  ในวันและเวลาราชการ

fm - รับเบี้ย2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว