ยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - รับเบี้ย1

ตามที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลนครสมุทรสาคร  ในปีงบประมาณ 2560ไปแล้วนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  เทศบาลฯจึงขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าว มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลนครสมุทรสาคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. บริเวณใต้อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร

fm - รับเบี้ย2

โดยเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงอย่างละ 1 ฉบับ  ประกอบด้วย  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในกรณีรับเงินโดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  ส่วนในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจโดยแนบเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเบี้ยยังชีพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ มาเพื่อดำเนินการแทนต่อไป  หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมโทร. 034 – 413691 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้หากไม่มายืนยันสิทธิ์ของตนเองตามวันที่กำหนด  ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ

fm - รับเบี้ย3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว