ยอดจดทะเบียนต่างด้าว

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

จากที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยให้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการ        เบ็ดเสร็จเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งที่สมุทรสาครก็ตั้งอยู่ที่ลานต้นโพธิ์โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำมาก เพราะมีแรงงานมาขึ้นทะเบียนกันจำนวนมาก และมีขั้นตอนหลายอย่าง จึงทำให้การงานค่อนข้างช้า ที่ผ่านมาก็มีการปรับแผนหลายอย่างเพื่อให้การทำงานคล่องตัวขึ้น

สำหรับการดำเนินงานของสมุทรสาครที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมารวมระยะเวลา 55 วัน  โดยยอดแรงงานต่างด้าวที่ต้องขึ้นทะเบียนมีการ         ปรับตัวเลข จากจำนวน153,324 คน เป็น 75,594 คน  โดยขึ้นทะเบียนแล้วที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจำนวน  65,858   คน ลงทะเบียนออนไลน์ 3,118 คน  รวมทั้งสิ้น  68,976คน คิด เป็น 91 เปอร์เซ็นต์   เหลือตกค้าง  6,618คน  ซึ่งตอนนี้หากสถานประกอบการใดที่ยังคงมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย    ก็จะมีความผิด และจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

 

tp-ยอดจดทะเบียนต่างด้าว2 tp-ยอดจดทะเบียนต่างด้าว3 tp-ยอดจดทะเบียนต่างด้าว4

        เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว