มอบเบี้ยยังชีพ

fm -เบี้ยยังชีพ1

ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  ประจำเดือนธันวาคม  โดยมีนายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

fm -เบี้ยยังชีพ2

สำหรับการมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนั้น ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร จะมีการจัดสรรให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและผู้ที่ประสงค์ร้องขอตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุ และยังสามารถนำเงินที่ได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ   อาทิ บริการทำบัตรประกันสังคมผู้สูงอายุ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร , บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับผู้สูงอายุ จากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข

fm -เบี้ยยังชีพ3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว