มอบรางวัล “คนดีศรีสาคร”

AD WEB CCTV

fm - คนดีศรีสาคร1

เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา   ที่อาคารลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ  ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560 และรางวัล “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2560  โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ร่วมกับ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคล องค์กร  ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจำนวน 2 กิจกรรม  คือบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักคุณธรรม 9 ประการ ได้แก่ ความพากเพียรอดทน  การเสริมสร้างคนดี  การรู้จักสามัคคี  การมีน้ำใจ    การใฝ่ประหยัด ความซื่อสัตย์สุจริต  เศรษฐกิจพอเพียง   การเรียงร้อยไมตรี และความหวังดีมีเมตตา  โดยมีบุคคลได้รับรางวัล 9 ท่าน

fm - คนดีศรีสาคร2

ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมคือรางวัลคนดีศรีสาคร ประเภทที่ 1  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ถวายให้พระภิกษุสงฆ์ ประเภทที่ 2 มอบให้แด่บุคคลหรือองค์กรทั่วไป ที่มีผลงานดีเด่น แบ่งเป็นสาขาต่างๆ จำนวน 10 สาขา  สำหรับรางวัล “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2559 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน  34 ราย  ได้แก่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป  ประเภทบุคคล  23 คน และประเภทองค์กร  จำนวน 8 องค์กร

fm - คนดีศรีสาคร3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว