มอบนโยบาย

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ มอบนโยบาย 1 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการมอบนโยบายข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครรวม เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

พี่เมธ มอบนโยบาย 2

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในส่วนของนโยบายที่จัดมอบให้แก่ข้าราชการตำรวจนั้น เป็นเรื่องของการยกระดับการบริการประชาชนบนสถานีตำรวจ โดยยึดนโยบายในการปฏิรูป ได้แก่ ด้านการปรับปรุงการบริการทั้งบนสถานีตำรวจและนอกสถานีตำรวจ ที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติ , ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตำรวจ คือ ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยาวาจาสุขภาพ อ่อนโยน แสดงออกถึงความใส่ใจ กระตือรือร้น ให้เกียรติประชาชน เพื่อให้เกิดความน่าเคารพ ไม่แสดงกิริยา ท่าทางในลักษณะที่หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดยามประชาชน

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการนำระบบเทคโนโลยีดิจิตอลมาสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะในการรับเรื่องทางศูนย์ 191 จะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญ และมีไหวพริบปฏิภาณที่ดี มีการสื่อสารที่เข้าใจ เพื่อให้สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากผู้แจ้ง ก่อนที่จะส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที../

พี่เมธ มอบนโยบาย 3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว