มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีที่ 11

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - คุนพุ่ม1

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ต.โคกขาม นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร  โดยประธานในพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายความจงรักภักดี  ก่อนที่จะเบิกตัวผู้เข้าทุนการศึกษา ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 90 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท

fm - คุนพุ่ม2

ด้านนายเจริญ   แจ่มใส  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร   กล่าวว่า  สำหรับพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดสมุทรสาคร  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11  ทั้งนี้เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล    อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กพิการและครอบครัวอีกด้วย

fm - คุนพุ่ม3

fm - คุนพุ่ม4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว