มอบทุนคุณพุ่ม

พี่เมธ คุณพุ่ม

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นผู้แทนองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร ในการนี้ได้เปิดกรวยดอกไม้ ถวายความจงรักภักดี ก่อนที่จะเบิกตัวผู้เข้ารับประทานทุน ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 90 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท

พี่เมธ คุณพุ่ม 1 พี่เมธ คุณพุ่ม 2

สำหรับพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดสมุทรสาครนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กพิการและครอบครัวอีกด้วย../

พี่เมธ คุณพุ่ม 3 พี่เมธ คุณพุ่ม 4

สุเมธ/ภาพ/ข่าว