มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน

WEB-02

 

 

tp-เศรษฐกิจพอเพียง1

 

เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2562 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งหลังจากที่ได้มีการเปิดงานแล้วนั้น ก็ได้มีการเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ทำขึ้นตามศาสตร์พระราชาในส่วนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงให้ความสำคัญที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษาผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งการดำเนินการขับเคลื่อนนั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นเดียวกับการจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความยั่งยืนในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นปีที่2 ที่ได้จัดติดต่อกันมา

โครงการนี้นั้นได้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานและศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับตลาดนัดได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดผลการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืน และสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและครอบครัว

สำหรับโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการประกอบด้วยโรงเรียนที่ได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 36 โรงเรียน และในนามสหวิทยาเขต 11 สหวิทยาเขต การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย ประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา,ประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, ประกวดจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน  และการประกวดจัดนิทรรศการโดยงานนี้จะจัด 2 วัน คือวันที่ 24-25 กันยายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชามหาชัย

 

tp-เศรษฐกิจพอเพียง2 tp-เศรษฐกิจพอเพียง3 tp-เศรษฐกิจพอเพียง4 tp-เศรษฐกิจพอเพียง5 tp-เศรษฐกิจพอเพียง6

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว