พ่อตัวอย่างแห่งชาติ

tp-พ่อดีเด่น1

สำหรับผู้ที่เข้ารับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติปีที่ 37 ในปี 2559 ของสมุทรสาคร มีอยู่ด้วยกัน 2 ท่าน คือนายจำเริญ โพธิ์ปั้น และ นายพหล ขำทอง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในแต่ละจังหวัดนั้นจะต้องให้แต่ละอำเภอเสนอและคัดเลือกตัวแทนเข้ามาพิจารณา และหลังจากนั้น ทางจังหวัดจะพิจารณาเพื่อเข้ารับรางวัลในระดับประเทศ ซึ่งทั้งสองท่านนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีผลงานมากมายในจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นพ่อที่เลี้ยงลูก จนลูกประสบความสำเร็จ โดยในครั้งนี้ผู้เข้ารับรางวัลจะได้รับรางวัลจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ โดยกิจกรรมนี้ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงความจงรักภักดี การเทิดทูนพระคุณพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม

tp-พ่อดีเด่น2 tp-พ่อดีเด่น3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว