พิธีไหว้ครูโรงเรียนเอกชัย

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

s-ไหว้ครู-01

ที่โรงเรียนเอกชัย ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีคณะครู และนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมในพิธี

s-ไหว้ครู-02

สำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ได้มีตัวแทนนักเรียนชายหญิงของแต่ละห้อง  นำดอกเข็ม  หญ้าแพรก  พร้อมธูปเทียน  มากราบไหว้คุณครู  ตามประเพณี  โดยพิธีดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  พร้อมทั้งให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้  ตลอดจนนำไปประพฤติปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม  ดังนั้นโรงเรียนเอกชัยจึงได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์  ผู้ประสาทวิชาความรู้  ตลอดจนสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป

s-ไหว้ครู-04

s-ไหว้ครู-05

s-ไหว้ครู-03

สุเมธ/ภาพ/ข่าว