พิธีส่งทหารกองประจำการและอำลาธงชัยเฉลิมพล

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ธง1

ที่บริเวณด้านหน้าศาลายุทธการบัญชา กรมการทหารสื่อสาร  ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน   พลโทมณฑล  ปราการสมุทร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการและอำลาธงชัยเฉลิมพล ของเหล่าทหารสื่อสารในพื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน และกองบริการกรมทหารสื่อสาร รุ่นปีพุทธศักราช 2558 ผลัดที่ 2 รุ่นปีพุทธศักราช 2559 ผลัดที่ 2 และรุ่นปีพุทธศักราช 2560 ผลัดที่ 1 ซึ่งครบกำหนดที่จะพ้นจากทหารกองประจำการ เป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2560  ซึ่งจำนวนแต่หน่วยประกอบด้วย กรมทหารสื่อสารที่ 1 จำนวน 133 นาย , กองพันนักเรียนโรงเรียนทหารสื่อสาร จำนวน 68 นาย , กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง จำนวน 30 นาย , และกองบริการกรมการทหารสื่อสาร จำนวน 287นาย  รวม จำนวนทั้งสิ้น 518 นาย  ซึ่งเมื่อปลดประจำการแล้ว ก็ขอให้ทุกคนพึงตระหนักระลึกถึงและจดจำนำไปปฏิบัติ ตลอดจนประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี ประกอบอาชีพโดยสุจริต  นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในสิ่งที่ดีจากการเป็นทหาร ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ดูแลครอบครัวและบุพการีให้มีความสุข ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้เจริญต่อไป

fm - ธง2

สำหรับธงชัยเฉลิมพล เป็นสัญลักษณ์สูงสุดที่ทหารหาญ ต้องให้ความเคารพทุกปีทหารกองประจำการต้องร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  เพื่อเตือนใจถึงภารกิจสำคัญของทหาร ในการปกป้องประเทศชาติ และเมื่อปลดประจำการจะประกอบพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลตามธรรมเนียมทหารที่เคยปฏิบัติมา

fm - ธง3

fm - ธง4

fm - ธง5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์  / ข่าว