พิธีสวดมนต์พระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

สวด1

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีสวดมนต์พระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี

สวด2

เมื่อเริ่มพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา   ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีประเคนผ้าป่าและเครื่องบริวารแด่ประธานสงฆ์  ประธานในพิธีถวายปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแด่ประธานสงฆ์    ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์   ประธานในพิธีจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าไตร  พระสงฆ์สดับปกรณ์  ประธานกรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย  กราบลาประธานสงฆ์  ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นอันเสร็จพิธี

สวด3

สวด4

สวด5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว