พิธีสลากภัต

AD WEBSITE CABLE TV

vk วัดหลังศาล 1

เมื่อช่วงเช้าของวันวิสาขบูชาที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  วัดหลังศาลประสิทธิ์  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  โดยมีพระครูสาครธรรมประสิทธิ์  รองเจ้าคณะอำเภอเมือง  เจ้าอาวาสวัดหลังศาลประสิทธิ์  และคณะสงฆ์  และประชาชนที่มาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งที่นี่มีพิธีสลากภัต  ซึ่งเป็นประเพณีที่ทางวัดฯและประชาชนในชุมชนยังคงยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา  นับเป็นเพียงวัดเดียวในสมุทรสาครก็ว่าได้  ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมนี้ไว้อยู่

vk วัดหลังศาล 3

พิธีสลากภัต  เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย  เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัด  และไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้  โดยพิธีสลากภัตนับเป็นสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้  ก็ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด  เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้  นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกัน  และสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์  โดยจัดในช่วงเดือน 6 จนถึงเดือน 8 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้อุดมสมบูรณ์   คือจะมีการรวมตัวของคณะศรัทธาทั้งหมู่บ้าน  นำผลไม้และสำรับคาวหวานไปตั้งเป็นสลากถวายพระภิกษุ

vk วัดหลังศาล 2

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว