พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ One Stop Service IUU สมุทรสาคร แห่งแรกของประเทศไทย

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

วางศิลาฤกษ์1

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service IUUสมุทรสาคร แห่งแรกของประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประมงจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี  โดยภายในงาน พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

วางศิลาฤกษ์2

สำหรับศูนย์ One Stop Service IUU สมุทรสาคร ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการด้านการประมง หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ในขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาและลดขั้นตอนทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  โดยจะสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น บนเนื้อที่ติดกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลางของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

( ศปมผ. ) จำนวน 35 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2563

วางศิลาฤกษ์3

วางศิลาฤกษ์4

วางศิลาฤกษ์5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว