พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศรีนครินทราบรมราชชนนี

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

พวงมาลา1

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย โดยมีข้าราชการพลเรือนตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี

พวงมาลา2

ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นผู้จัดตั้งหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ไปในถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนกว่า 185 โรงเรียน และทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระองค์ทรงเป็นพระ ราชวงศ์ที่โปรดธรรมชาติมาก ทรงสร้างพระตำหนักดอยตุง ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เอง ทรงพัฒนาดอยตุงและส่งเสริมงานให้ชาวเขา ทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุง เมื่อปี พ.ศ.2531 และทรง จัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่บ้านผาหมี จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้พระองค์ ยังทรงพัฒนาดอยที่เคยหัวโล้นด้วยการถางป่า ทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น จนกลับมาเป็นดอยที่เต็มไปด้วยป่าไม้ตามเดิม ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงได้รับขนานพระนามว่าสมเด็จย่า จากชาวไทยบนพื้นราบ หรือแม่ฟ้าหลวงจากชาวไทยภูเขา

พวงมาลา3

และเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ได้เวียนมาบรรจบครบปีที่ 24 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงได้ร่วมกันจัดงานพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า          

พวงมาลา4

พวงมาลา5

  วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว