พิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ประดับยศ1

ที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน พลโทมณฑล ปราการสมุทร  เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็น ประธาน ปิดการศึกษาประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียน นายสิบ เหล่าทหารสื่อสารหลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 20 ผลัดที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมี พันเอกกิตติ  สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร รองผู้บัญชาการ โรงเรียนทหารสื่อสาร ผู้บังคับกองพันนักเรียน นักเรียนนาย สิบ ตลอดจนผู้ปกครองที่มาร่วมพิธี

fm - ประดับยศ2

ตามที่คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1121/59 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แผนการศึกษา งบงานศึกษาตามหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2560 ให้โรงเรียนทหารสื่อสาร เปิดการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารสื่อสาร หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 20 (ผลัดที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 ตุลาตม 2560 ระยะเวลาการศึกษา 26 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนนายสิบมีความรู้ความสามารถ ในวิชาเหล่า ทหารสื่อสารที่จะปฏิบัติหน้าที่ ตามความชำนาญการทางทหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานได้สมตาม ความมุ่งหมายของทางราชการ โดยมียอดผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 80 นาย

fm - ประดับยศ3

จากนั้นพลโทมณฑล ปราการสมุทร  เจ้ากรมการทหารสื่อสาร และคณะร่วมพิธีการประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารสื่อสาร หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 20 ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 และได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

fm - ประดับยศ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว