พระราชทานตั้งสมณศักดิ์

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

 


tp - แต่งตั้งพระ-01

 

เมื่อเวลา 17.30น.ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่อุโบสถวัดยกกระบัตร ได้มีการจัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่พระครูสมุห์นพรัตน์ กนฺตสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยกกระบัตรได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูวิสิฐกิจสาคร ซึ่งเริ่มต้นได้มีการพิธีอัญเชิญตราตั้ง พร้อมผ้าไตรจีวรและพัดยศแห่รอบอุโบสถ จากนั้นจึงมีพิธีเจริญชัยมงคลคาถา โดยมี พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและเป็นผู้อ่านตราตั้ง  เมื่อเสร็จพิธีแล้ว คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ จึงได้เข้าแสดงมุทิตาสักการะ

สำหรับ พระครูสมุห์นพรัตน์ กนฺตสีโล อุปสมบทเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2541 อายุ 46 พรรษา18 วิทยฐานะนักธรรมชั้นเอก หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งการได้รับการโปรดเกล้า พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ครั้งนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับและวัดยกกระบัตรด้วย

 

 

 

tp - แต่งตั้งพระ-02 tp - แต่งตั้งพระ-03 tp - แต่งตั้งพระ-04 tp - แต่งตั้งพระ-05

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว