พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อเวลา 07.30 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนแต่ละภาคส่วน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องที่ ลงพื้นที่พบกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง  ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน ตามโครงการ พบผู้วาฯหน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายประวัติ มุสิกะเจริญ นำคณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกัน อาทิเช่น  การเคารพธงชาติ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สวนมนต์ ท่องคำปฏิญาณตนท่องศีลห้า และน้องไหว้พี่ เป็นต้น

footer_master

โดยในกิจกรรมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด  ก็ได้ให้โอวาท 8 ประการ ประกอบไปด้วย ประการที่ 1 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ , ประการที่ 2 การเป็นจิตอาสากับการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร , ประการที่ 3 ศาสตร์พระราชา , ประการที่ 4 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ , ประการที่ 5 สมุทรสาคร สะดวก สะอาด สวยงามด้วยมือเรา,            ประการที่ 6 มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ , ประการที่ 7 ปัญหายาเสพติด และประการที่ 8 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV และการท้องไม่พร้อมก่อนวัยอันควรfooter_master

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนสมุทรสาครรักความเป็นไทย ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบแว่นสายตาจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียนตามมาตรการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคของสำนักงานขนส่งจังหวัด  มอบอุปกรณ์การกีฬาจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  มอบพัดลมจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  มอบหนังสือศีล 5 หน้าเสาธงจากสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ  มอบอุปกรณ์ยารักษาโรค จากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และมอบต้นไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดให้แก่ทางโรงเรียน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังเยี่ยมเยียนนักเรียนที่มาร่วมรับฟังในโครงการนี้อีกด้วย

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว