ผู้ว่าหน้าเสาธง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

s-พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง-01

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนแต่ละภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องที่ ลงพื้นที่พบนักศึกษา สถาบันการพลศึกษาประจำจังหวัดสมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติดโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะอาจารย์ นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกัน อาทิ การเคารพธงชาติ, สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นต้น

s-พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง-03

ในการนี้นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ให้โอวาท 8 ประการ ประกอบไปด้วย การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การเป็นจิตอาสากับการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร, การดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา,  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ, สมุทรสาคร สะดวก สะอาด สวยงามด้วยมือเรา, มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์, การปัญหายาเสพติด และการเฝ้าระวังพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จากนั้น ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะอาจารย์และนักศึกษารักความเป็นไทย ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบแว่นตาจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา มอบหมวกกันน็อค อุปกรณ์การศึกษา พัดลม หนังสือรักษาศีล 5

s-พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง-02

สำหรับกิจกรรมพบผู้ว่าหน้าเสาธงเป็นกิจกรรมที่นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ริเริ่มและทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อต้องการออกไปพบปะเด็กและเยาวชนในจังหวัด ซึ่งกิจกรรมพบผู้ว่าหน้าเสาธงในครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสาครจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุรินทร์

s-พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว