ผู้ว่ามอบแนวทางดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อเวลา 13.00น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรสาคร ตามนโยบายของรัฐบาล ให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง โดยได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

สำหรับแนวทางหลักที่ผู้ว่าราชการเน้นเป็นพิเศษจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน คือ1.เรื่องความสะอาด ต้องมีการปรับภูมิทัศน์ ต้องมีการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย แก้ไขเรื่องน้ำเสีย และที่เกี่ยวกับ อปท.คือโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น, โครงการ 1อปท. 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม และโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย

2.คือ ความสงบเรียบร้อย  ต้องไม่มีเรื่องยาเสพติด ไม่มีเรื่องการค้ามนุษย์ โดยใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมมาช่วย

3.คือ สุขภาพดี ที่จะพูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิต ต้องพัฒนาคุฯภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ต้องส่งเสริมเรื่องกีฬาและการท่องเที่ยว

4.คือเรื่องความสะดวก ต้องลดปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ ต้องใส่ใจเรื่องการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ฝากให้ทุกคนที่เข้ามารับฟังให้ช่วยกันทำงาน ใส่ใจปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยมีการยกตัวอย่างปัญหาที่มีชาวบ้านมาร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด และในปี2562 ทางจังหวัดนำโดยผู้ว่าฯจะลงตรวจเยี่ยมทุก อปท.ในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อติดตามการทำงาน

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ ข่าว