ผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

AD WEB CCTV 14-6-60

 

ผลักดันแผนยุทธศาสตร์

การสัมมนาโครงการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมปี 2561-2564 สู่การปฏิบัติ ได้จัดขึ้นที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์  เนื่องจากในปี 2561 ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการดังกล่าวมาเพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือในการวางกรอบดำเนินงาน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปัจจุบันพร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อศึกษาทบทวน วิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สามารถนำไปใช้เป็นกรอบดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

     

ผลักดันแผนยุทธศาสตร์2 ผลักดันแผนยุทธศาสตร์3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว