ป้องกันไข้เลือดออก

AD WEB NET แก้ไข 14-6-60

 

tp-หลักห้า1

ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานการเปิดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้จัดขึ้นที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้า  มีนางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้า หัวส่วนราชการ สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้นำชุมชน อสม. คณะครู และนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหลักห้า จำนวน 600 คนเข้าร่วมโครงการ

สำหรับการจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาทของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลหลักห้า พบว่าตำบลยกกระบัตร ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนั้นการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก จึงมีความสำคัญ และต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้โรคไข้เลือดออกกลับมาแพร่ระบาดได้อีก

tp-หลักห้า2

ทั้งนี้เทศบาลตำบลหลักห้ามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และตำบลในเขตเทศบาลตำบลหลักห้าทุกแห่ง ที่ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่มีลูกน้ำยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลายเกินกว่า ร้อยละ 80 เพื่อเป็นการยกย่องว่าเป็นเขตปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมโรคที่มียุงเป็นพาหะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลักห้า และเป็นการรองรับสถานการณ์โรคระบาดในเขตปื้นที่เทศบาลตำบลหลักห้า

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ไข้เลือดออกในปัจจุบัน และวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคและแนวทางการปฏิบัติให้ปลอดภัยจากไข้เลือดออก โดยใช้หลัก 3 โรค 3 เก็บ  รวมกับ 5 ป 1 ข จากนั้นเป็นการมอบป้ายรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้กับผู้นำท้องถิ่น โรงเรียน และโรงพยาบาล พร้อมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา และสำรวจลูกน้ำยุงลายรอบๆบริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์โมสร และชุมชนใกล้เคียง

 tp-หลักห้า3

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว